முயல்களுக்கான தீவன அளவு அட்டவணை

முயல்கள்
உடல் எடை (தோராயமாக) நாளொன்றுக்குக் கொடுக்கவேண்டியது
அடர் தீவனம் பசும்புல்
ஆண்முயல் 4-5 கிலோ 150 கிராம் 600 கிராம்
பெண் முயல் 4-5 கிலோ 150 கிராம் 600 கிராம்
சினை முயல்கள் - 200 கிராம் 700 கிராம்
வளரும் முயல்கள்
(வார வயதில்)
600-700 கிராம் 50 கிராம் 200 கிராம்

அகத்தி பயிரிடப்படும் தீவனப்பயிர்களான கினியாடெஸ்மான்தஸ். லூசர்ன், ஸ்டைலோ போன்றவையும் பலா இலை, முள் முருங்கை, கல்யாண முருங்கை இலை போன்றவைகளையும் கொடுக்கலாம்.
மேலும் முயல்களில் வளரும் முயல்களுக்கு 100 கிராம் உடல் எடைக்கு 10 மிலி அளவும் பாலூட்டும் முயலுக்கு 100 கிராம் உடல் எடைக்கு 90 மிலி அளவும் தூய தண்ணீர் வழங்கப்படவேண்டும்.

This entry was posted in தீவனப் பராமரிப்பு. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>