இரு கலப்புத் தீவனங்களின் கலவைகள்

பொருட்கள்
அளவு
கொண்டைக்கடலை 14 பங்கு
கோதுமை 30 பங்கு
கடலை பிண்ணாக்கு 20 பங்கு
எள்ளுப் பிண்ணாக்கு 20 பங்கு
இறைச்சி மற்றும் எலும்புத்தூள் 10 பங்கு
உளுந்து உமி 24 பங்கு
தாதுக்கள் மற்றும் வைட்டமின்கள் 1-5 பங்கு
உப்பு 0.5 பங்கு
கொண்டைக்கடலை 10 பங்கு
கடலைப்பிண்ணாக்கு 20 பங்கு
எள்ளுப்பிண்ணாக்கு 5 பங்கு
தீட்டப்பட்ட அரிசி 35 பங்கு
கோதுமை 28 பங்கு
வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் 1.5 பங்கு
உப்பு 0.5 பங்கு
100
This entry was posted in தீவனப் பராமரிப்பு. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>